Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 7-8 = 227-228 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 139. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie przygotowań do utworzenia wielostronnych sił nuklearnych w ramach NATO - Moskwa, dnia 11 lipca 1964 r. ; 140. Nota rządu ZSRR do rządu NRF w sprawie udziału Niemiec zachodnich w projektowanych wielostronnych siłach nuklearnych w ramach NATO - Moskwa, dnia 11 lipca 1964 r. ; 141. Oświadczenie agencji TASS w sprawie porozumienia zawartego między państwami należącymi do NATO o współpracy w zakresie wymiany informacji atomowych - Moskwa, dnia 24 lipca 1964 r. ; 142. Wspólne oświadczenie rządów ZSRR, USA i W. Brytanii ogłoszone z okazji rocznicy podpisania układu o częściowym zakazie doświadczeń z bronią jądrową - Moskwa, Waszyngton i Londyn, dnia 5 sierpnia 1964 r. ; 143. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 11 lipca 1964 r. w sprawie przygotowań do utworzenia wielostronnych sił nuklearnych w ramach NATO - Moskwa, dnia 28 sierpnia 1964 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 144. Memorandum rządu ZSRR w sprawie wzmocnienia roli ONZ w utrzymaniu powszechnego pokoju i bezpieczeństwa, wręczone Sekretarzowi Generalnemu ONZ - Nowy Jork, dnia 7 lipca 1964 r. ; 145. Odpowiedź rządu W. Brytanii na memorandum rządu ZSRR z dnia 7 lipca 1964 r. w sprawie wzmocnienia roli ONZ w utrzymaniu powszechnego pokoju i bezpieczeństwa - Nowy Jork, dnia 5 sierpnia 1964 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 146. Oświadczenie rządu PRL w sprawie wykorzystania przez NRF Berlina Zachodniego do celów prowokacji politycznej - Warszawa, dnia 4 lipca 1964 r. ; 147. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych NRF, G. Schrödera, w sprawie zobowiązań NRF wynikających z kapitulacji Niemiec - Bonn, dnia 13 lipca 1964 r. ; 148. Oświadczenie rzecznika rządu NRD w związku z wypowiedziami ministra spraw zagranicznych NRF, G. Schrödera, w sprawie zobowiązań NRF wynikających z kapitulacji Niemiec - Berlin, dnia 16 lipca 1964 r. ; 149. Oświadczenie rządu ZSRR w związku z deklaracją rządu USA, W. Brytanii i Francji z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między ZSRR a NRD podpisanego w dniu 12 czerwca 1964 r. - Moskwa, dnia 19 lipca 1964 r. ; 150. Memorandum rządu NRD przesłane rządowi Francji w sprawie układu o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy między ZSRR a NRD, zawartego w dniu 12 czerwca 1964 r. - Berlin, dnia 4 sierpnia 1964 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 151. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 16 lipca 1964 r. -- ŚWIATOWA KONFERENCJA ONZ DO SPRAW HANDLU I ROZWOJU : 152. Uchwała Światowej Konferencji ONZ do Spraw Handlu i Rozwoju w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej - Genewa, dnia 15 czerwca 1964 r. ; 153. Oświadczenie delegacji krajów socjalistycznych przedstawione na Światowej Konferencji ONZ do Spraw Handlu i Rozwoju w sprawie utworzenia światowej organizacji handlowej - Genewa, dnia 15 czerwca 1964 r. -- WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII W POLSCE : 154. Wspólne oświadczenie polsko-jugosłowiańskie - Warszawa, dnia 2 lipca 1964 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ TANGANIKI I ZANZIBARU W POLSCE : 155. Komunikat o rozmowach między delegacją rządową Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru a przedstawicielami rządu PRL - Warszawa, dnia 25 sierpnia 1964 r. -- WIZYTA PREMIERA ZSRR W NORWEGII : 156. Wspólny komunikat radziecko-norweski - Oslo, dnia 3 lipca 1964 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH W. BRYTANII W ZSRR : 157. Wspólny komunikat radziecko-brytyjski - Moskwa, dnia 1 sierpnia 1964 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA FRANCJI : 158. Wypowiedzi prezydenta Francji, generała de Gaulle'a, na konferencji prasowej w Pałacu Elizejskim - Paryż, dnia 23 lipca 1964 r. -- STOSUNKI RUMUŃSKO-FRANCUSKIE : 159. Wspólny komunikat francusko-rumuński - Paryż, dnia 31 lipca 1964 r. -- ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH : 160. Rezolucje i oświadczenia dziewiątej sesji konsultatywnej ministrów spraw zagranicznych krajów należących do Organizacji Państw Amerykańskich - Waszyngton, dnia 25 lipca 1964 r. ; 161. Deklaracja kubańska potępiająca agresywne uchwały powzięte w Waszyngtonie dnia 25 lipca 1964 r. na IX sesji konsultatywnej ministrów spraw zagranicznych krajów należących do OPA - Santiago de Cuba, dnia 26 lipca 1964 r. -- ANZUS : 162. Komunikat sesji Rady Organizacji Wojskowej Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych (ANZUS) - Waszyngton, dnia 18 lipca 1964 r. -- DRUGA KONFERENCJA KRAJÓW AZJI I AFRYKI : 163. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie mającej się odbyć drugiej konferencji krajów Azji i Afryki - Moskwa, dnia 14 sierpnia 1964 r. -- SPRAWA KUBY : 164. Oświadczenie rządu ZSRR przedstawione przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa ONZ a dotyczące uchwał powziętych przez Organizację Państw Amerykańskich w Waszyngtonie dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie Kuby - Nowy Jork, dnia 9 sierpnia 1964 r. -- SPRAWA KONGA : 165. Oświadczenie stałego przedstawiciela ZSRR w ONZ w sprawie sytuacji w Kongu wręczone Sekretarzowi Generalnemu ONZ - Nowy Jork, dnia 6 lipca 1964 r. ; 166. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Konga - Moskwa, dnia 26 sierpnia 1964 r. -- SPRAWA LAOSU : 167. Propozycja rządu ZSRR dotycząca zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie Laosu - Moskwa, dnia 25 lipca 1964 r. ; 168. Odpowiedź rządu USA na propozycję rządu ZSRR z dnia 25 lipca 1964 r. dotycząca zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie Laosu - Waszyngton, dnia 30 lipca 1964 r. ; 169. Odpowiedź rządu ChRL na propozycję rządu ZSRR z dnia 25 lipca 1964 r. dotyczącą zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie Laosu - Pekin, dnia 2 sierpnia 1954 r. -- SPRAWA CYPRU : 170. List chargé d'affaires a.i. Republiki Cypru w Waszyngtonie do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa w sprawie zwołania posiedzenia Rady - Nowy Jork, dnia 8 sierpnia 1964 r. ; 171. List stałego przedstawiciela Turcji w ONZ do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa w sprawie zwołania posiedzenia Rady - Nowy Jork, dnia 8 sierpnia 1964 r. ; 172. Dwa telegramy prezydenta Cypru, arcybiskupa Makariosa, do Rady Państwa PRL w sprawie ataku tureckich sił zbrojnych na terytorium Republiki Cypru - Nikozja, dnia 9 sierpnia 1964 r. ; 173. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 9 sierpnia 1964 r. ; 174. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, na telegram prezydenta Cypru, arcybiskupa Makariosa, z dnia 9 sierpnia 1964 r. - Moskwa, dnia 9 sierpnia 1964 r. ; 175. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie pokojowego uregulowania problemu Cypru - Moskwa, dnia 9 sierpnia 1964 r. ; 176. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do premiera Turcji, Ismeta Inönü, w sprawie pokojowego uregulowania problemu Cypru - Moskwa, dnia 9 sierpnia 1964 r. ; 177. Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 10 sierpnia 1964 r. ; 178. Telegram Rady Państwa i Rady Ministrów PRL do prezydenta Cypru, arcybiskupa Makariosa, w związku z napaścią tureckich sił zbrojnych na terytorium Republiki Cypru - Warszawa, dnia 11 sierpnia 1964 r. ; 179. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 11 sierpnia 1964 r. ; 180. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie gotowości udzielenia przez Związek Radziecki pomocy Republice Cypru w razie obcej napaści zbrojnej na jej terytorium - Moskwa, dnia 15 sierpnia 1964 r. ; 181. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem Cypru, Makariosem, a premierem Grecji, Papandreu - Ateny, dnia 25 sierpnia 1964 r. -- SPRAWA INCYDENTÓW W ZATOCE TONKIŃSKIEJ : 182. Nota rządu USA do rządu DRW w sprawie incydentu w Zatoce Tonkińskiej - Waszyngton, dnia 3 sierpnia 1964 r. ; 183. Telegram ministra spraw zagranicznych DRW, Xuan Thuy, do ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Hanoi, dnia 5 sierpnia 1964 r. ; 184. Oświadczenie agencji TASS w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Moskwa, dnia 5 sierpnia 1964 r. ; 185. Projekt rezolucji przedstawiony przez przedstawiciela ZSRR, Morozowa, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Nowy Jork, dnia 5 sierpnia 1964 r. ; 186. Oświadczenie rządu DRW w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Hanoi, dnia 6 sierpnia 1964 r. ; 187. Oświadczenie rządu ChRL w sprawie incydentów w zatoce Tonkińskiej - Pekin, dnia 6 sierpnia 1964 r. ; 188. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, jako współprzewodniczącego Konferencji Genewskiej z r. 1954, na telegram ministra spraw zagranicznych DRW, Xuan Thuy, z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Moskwa, dnia 7 sierpnia 1964 r. ; 189. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych DRW kwestionujące prawo Rady Bezpieczeństwa ONZ do rozpatrywania sprawy incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Hanoi, dnia 8 sierpnia 1964 r. ; 190. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych PRL, A. Rapackiego, na telegram ministra spraw zagranicznych DRW, Xuan Thuy, z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie incydentów w Zatoce Tonkińskiej - Warszawa, dnia 12 sierpnia 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: