Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.29, nr 12 = 342 (1973)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 219. Rezolucja 3050 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia NRD i RFN do ONZ - Nowy Jork, dnia 18 września 1973 r. ; 220. Rezolucja 3067 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykorzystania wyłącznie w celach pokojowych dna mórz i oceanów oraz ich podłoża na morzu pełnym poza jurysdykcją państwową i wykorzystania zasobów w interesie ludzkości oraz zwołania trzeciej konferencji prawa morskiego - Nowy Jork, dnia 16 listopada 1973 r. ; 221. Konwencja międzynarodowa w sprawie zakazu i karania zbrodni apartheidu uchwalona na XXVIII sesji - Nowy Jork, dnia 30 listopada 1973 r. ; 222. Rezolucja 3073 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie umocnienia roli ONZ w utrzymaniu i utrwaleniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w rozwoju współpracy między wszystkimi narodami i propagowaniu norm prawa międzynarodowego w stosunkach między państwami - Nowy Jork, dnia 30 listopada 1973 r. ; 223. Rezolucja 3074 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca zasad współpracy międzynarodowej w wykrywaniu, aresztowaniu, ekstradycji i karaniu osób winnych zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1973 r. ; 224. Rezolucja 3075 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego o gospodarczych i społecznych skutkach wyścigu zbrojeń i o jego niezwykle szkodliwym wpływie na pokój i bezpieczeństwo na świecie - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1973 r. ; 225. Rezolucja 3077 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca broni chemicznej i bakteriologicznej - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1973 r. ; 226. Deklaracja 3080 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego proklamująca Ocean Indyjski strefą pokoju - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1973 r. ; 227. Rezolucja 3084 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca reformy międzynarodowego systemu walutowego - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1973 r. ; 228. Rezolucja 3093 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca 10% redukcji budżetów wojskowych państw - stałych członków Rady Bezpieczeństwa i przeznaczenia części uzyskanych środków na pomoc dla rozwijających się krajów - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1973 r. ; 229. Rezolucja 3103 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie podstawowych zasad dotyczących statusu prawnego bojowników walczących z kolonialną i obcą dominacją oraz reżimami rasistowskimi - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1973 r. ; 230. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej oraz dyplomatom, uchwalona na XXVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1973 r. ; 231. Rezolucja 3171 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie trwałej suwerenności nad bogactwami naturalnymi - Nowy Jork, 17 grudnia 1973 r. ; 232. Rezolucja 3182 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca współpracy międzynarodowej w sprawie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1973 r. ; 233. Rezolucja 3183 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zwołania światowej konferencji rozbrojeniowej - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1973 r. ; 234. Rezolucja 3184 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca powszechnego i całkowitego rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1973 r. ; 235. Rezolucja 3185 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca wykonania Deklaracji w sprawie umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1973 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 236. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 13 grudnia 1973 r. -- NATO : 237. Komunikat o sesji ministerialnej Rady NATO - Bruksela, dnia 11 grudnia 1973 r. -- EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA : 238. Deklaracja w sprawie osobowości europejskiej uchwalona na konferencji na szczycie państw EWG - Kopenhaga, dnia 15 grudnia 1973 r. ; 239. Komunikat o konferencji na szczycie państw EWG oraz aneks - Kopenhaga, dnia 15 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A REPUBLIKĄ WIETNAMU POŁUDNIOWEGO : 240. Komunikat o wizycie delegacji TRRRWP w Polsce - Warszawa, dnia 6 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JUGOSŁAWIĄ : 241. Komunikat o wizycie przewodniczącego Związkowej Rady Wykonawczej SFRJ, Dżemala Bijedića, w Polsce - Warszawa, dnia 13 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 242. Komunikat o spotkaniu przywódców PZPR i KPZR - Moskwa, dnia 19 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 243. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Rumunii, George Macovescu, w Polsce - Warszawa, dnia 22 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A RFN : 244. Układ o wzajemnych stosunkach między Republiką Federalną Niemiec a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną wraz z załącznikami - Praga, dnia 11 grudnia 1973 r. ; 245. Komunikat o wizycie kanclerza federalnego RFN, Willy Brandta, w Czechosłowacji - Praga, dnia 12 grudnia 1973 r. ; 246. Przemówienie premiera Czechosłowacji, Lubomira Strougala, po podpisaniu Układu - Praga, dnia 11 grudnia 1973 r. ; 247. Przemówienie kanclerza RFN, Willy Brandta, po podpisaniu Układu - Praga, dnia 11 grudnia 1973 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 248. Wywiad ministra spraw zagranicznych RFN, Waltera Scheela, dla Deutscher Depeschen-Dienst na temat normalizacji stosunków z państwami socjalistycznymi - Bonn, dnia 13 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A WIELKĄ BRYTANIĄ : 249. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Aleca Douglas-Home'a w ZSRR - Moskwa, dnia 5 grudnia 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A RUMUNIĄ : 250. Deklaracja amerykańsko-rumuńska ogłoszona po wizycie przewodniczącego Rady Państwa Rumunii Nicolae Ceausescu, w USA - Waszyngton, dnia 5 grudnia 1973 r. ; 251. Deklaracja o współpracy gospodarczej, przemysłowej l technicznej między Rumunią a USA - Waszyngton, dnia 5 grudnia 1973 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 252. Konferencja prasowa sekretarza stanu USA, Henry Kissingera (fragmenty) - Waszyngton, dnia 27 grudnia 1973 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1973

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: