Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.47, nr 4 = 526 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Polska a bezpieczeństwo europejskie - przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego do Zgromadzenia Północnoatlantyckiego - Londyn, 29 listopada 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 2. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w związku z rezygnacją Eduarda Szewardnadze ze stanowiska ministra spraw zagranicznych ZSRR - Warszawa, 20 grudnia 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSYJSKĄ FEDERACYJNĄ SOCJALISTYCZNĄ REPUBLIKĄ RADZIECKĄ : 3. Deklaracja o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką - Moskwa, 16 października 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAIŃSKĄ SOCJALISTYCZNĄ REPUBLIKĄ RADZIECKĄ : 4. Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich - Kijów, 13 października 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 5. List premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego do kanclerza RFN Helmuta Kohla z okazji zjednoczenia Niemiec - Warszawa, 3 października 1990 r. ; 6. List kanclerza RFN Helmuta Kohla do premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego z okazji zjednoczenia Niemiec - Warszawa, 3 października 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RPA : 7. Umowa w formie wymiany not, pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Południowej Afryki o ustanowieniu w obu krajach Stałych Biur Interesów - 30 października 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ARABIĄ SAUDYJSKĄ : 8. Porozumienie między rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działalności polskich Sił Pomocniczych na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej - Rijad, 16 grudnia 1990 r. ; 9. Umowa między Ministerstwem Obrony i Lotnictwa Królestwa Arabii Saudyjskiej i Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie warunków pobytu Polskiego Kontyngentu na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej - Rijad, 16 grudnia 1990 r. -- ROZBROJENIE : 10. Umowa w sprawie maksymalnych pułapów konwencjonalnych kategorii uzbrojenia i sprzętu Rzeczypospolitej Polskiej, Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w związku z Traktatem w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie - Budapeszt, 3 listopada 1990 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 11. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego wygłoszone na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych KBWE - Nowy Jork, 2 października 1990 r. ; Szczyt Paryski : 12. Wspólna deklaracja dwudziestu dwóch Państw NATO i Organizacji Układu Warszawskiego - Paryż, 19 listopada 1990 r. ; 13. Paryska Karta Nowej Europy - Paryż, 21 listopada 1990 r. ; 14. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie - Paryż, 21 listopada 1990 r. -- NATO : 15. Rezolucja Zgromadzenia Północnoatlantyckiego nr 224 na temat nowych zadań regionalnych dla przekształconego Sojuszu - Londyn, 29 listopada 1990 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 16. Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Rzym, 6 grudnia 1990 r. ; 17. Wspólna Deklaracja przyjęta na spotkaniu ministerialnym EWG-EFTA poświęconym utworzeniu Europejskiego obszaru gospodarczego - Bruksela, dnia 19 grudnia 1990 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: