Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 7 = 131 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA : 207. Uchwała Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie redukcji sił zbrojnych NRD - Berlin, dnia 1 lipca 1956 r. ; 208. Orędzie Rady Najwyższej ZSRR do parlamentów wszystkich krajów w sprawie rozbrojenia - Moskwa, dnia 16 lipca 1956 r. ; 209. Odpowiedź Premiera Wielkiej Brytanii Anthony Edena na list Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina z dnia 6 czerwca 1956 r. w sprawie rozbrojenia - Londyn, dnia 9 lipca 1956 r. ; 210. Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów Francji Guy Molleta na list Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina z dnia 6 czerwca 1956 r. w sprawie rozbrojenia - Paryż, dnia 17 lipca 1956 r. ; 211. Odpowiedź Kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej Konrada Adenauera na list Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina z dnia 6 czerwca 1956 r. w sprawie rozbrojenia - Bonn, dnia 20 lipca 1956 r. -- Z OBRAD KOMISJI ROZBROJENIOWEJ ONZ : 212. Projekt deklaracji państw w sprawie środków utrwalenia powszechnego pokoju i bezpieczeństwa narodów zgłoszony przez delegację ZSRR - Nowy Jork, dnia 3 lipca 1956 r. ; 213. Przemówienie A. A. Gromyko wygłoszone na posiedzeniu Komisji Rozbrojeniowej ONZ oraz nowe propozycje ZSRR w sprawie rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 12 Lipca 1956 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 214. Porozumienie w sprawie zorganizowania Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych - Moskwa, dnia 26 marca 1956 r. ; 215. Oświadczenie Rządu ZSRR w sprawie ogólnoeuropejskiej współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej - Moskwa, dnia 12 lipca 1956 r. ; 216. Komunikat agencji TASS o podpisaniu w Kairze porozumienia w sprawie współpracy między ZSRR a Egiptem w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej - Moskwa, dnia 15 lipca 1956 r. ; 217. Oświadczenie Rady Najwyższej ZSRR w związku z orędziem parlamentu japońskiego w sprawie zakazu broni jądrowej oraz zaprzestania doświadczeń z tą bronią - Moskwa, dnia 16 lipca 1956 r. ; 218. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, D. T. Szepiłowa wygłoszone na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 16 lipca 1956 r. ; 219. Oświadczenie Premiera Wielkiej Brytanii Anthony Edena w sprawie doświadczeń z bronią jądrową (z debaty w Izbie Gmin) - Londyn, dnia 19 lipca 1956 r. -- SPRAWA NIEPODLEGŁOŚCI MAROKA I TUNISU : 220. Nota Rządu PRL do Rządu Maroka w sprawie uznania niepodległości Maroka - Paryż, dnia 2 lipca 1956 r. ; 221. Nota Rządu PRL do Rządu Tunisu w sprawie uznania niepodległości Tunisu - Paryż, dnia 2 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ ZSRR W POLSCE : 222. Oświadczenie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina i Marszałka G. Żukowa - Stalinogród, dnia 25 lipca 1956 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 223. Oświadczenie Rządu NRD w związku z wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej w NRF - Berlin, dnia 10 lipca 1956 r. ; 224. Oświadczenie agencji TASS w związku z uchwaleniem przez Bundestag ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej - Moskwa, dnia 21 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ REPUBLIKI CZECHOSŁOWACKIEJ W POLSCE : 225. Komunikat końcowy o rozmowach między delegacją rządową Republiki Czechosłowackiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 11 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE : 226. Komunikat końcowy o pobycie delegacji rządowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce - Warszawa, dnia 6 lipca 1956 r. -- WIZYTA NASTĘPCY TRONU JEMENU W NRD : 227. Wspólny komunikat Premiera NRD Otto Grotewohla oraz Następcy Tronu, Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Jemenu Emira Seif el-Islama Mohammeda el-Badra - Berlin, dnia 30 czerwca 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA INDII W NIEMIECKIEJ REPUBLICE FEDERALNEJ : 228. Wspólny komunikat Premiera Indii Jawaharlal Nehru i Kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej Konrada Adenauera - Bonn, dnia 16 lipca 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA INDII WE FRANCJI : 229. Konferencja prasowa Premiera Indii Nehru - Paryż, lotnisko Orly, dnia 17 lipca 1956 r. -- WIZYTA PREZYDENTA EGIPTU I PREMIERA INDII W JUGOSŁAWII : 230. Wspólny komunikat Prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nassera i Prezydenta Jugosławii Józefa Broz-Tito - Brioni, dnia 18 Iipca 1956 r. ; 231. Wspólny komunikat Prezydenta Jugosławii J. Broz-Tito, Prezydenta Egiptu Nassera i Premiera Indii Nehru - Brioni, dnia 20 lipca 1956 r. ; 232. Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji odnośnie fragmentu dotyczącego Algeru zawartego w komunikacie ogłoszonym na Brioni dnia 20 lipca 1956 r. - Paryż, dnia 20 lipca 1956 r. -- SPRAWA AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH W ISLANDII : 233. Zalecenia Rady Atlantyckiej dotyczące paktu obronnego, zawartego między Islandią a Stanami Zjednoczonymi - Paryż, dnia 26 lipca 1956 r. -- OBRADY PREMIERÓW BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW : 234. Komunikat końcowy obrad Premierów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów - Londyn, dnia 6 lipca 1956 r. ; 235. Komunikat brytyjsko-cejloński w sprawie baz brytyjskich na Cejlonie - Londyn, dnia 6 lipca 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA AUSTRALII W NRF : 236. Komunikat o wynikach rozmów Premiera Australii Roberta Gordona Menziesa z Kanclerzem NRF Konradem Adenauerem i Ministrem Spraw Zagranicznych H. von Brentano - Bonn, dnia 17 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ NRF WE WŁOSZECH : 237. Wspólny komunikat delegacji rządowych NRF i Włoch - Rzym, dnia 4 lipca 1956 r. -- WIZYTA NASTĘPCY TRONU KAMBODŻY W ZSRR : 238. Wspólny komunikat o rozmowach przedstawicieli Rządu ZSRR z Księciem Norodom Sihanoukiem - Moskwa, dnia 7 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ NRD W ZSRR : 239. Wspólne oświadczenie Rządów NRD i ZSRR - Moskwa, dnia 17 lipca 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ KRLD W ZSRR : 240. Wspólny komunikat o rozmowach między Rządem ZSRR a delegacją rządową KRLD - Moskwa, dnia 12 lipca 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 241. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie naruszenia obszaru powietrznego ZSRR przez amerykańskie samoloty wojskowe - Waszyngton, dnia 10 lipca 1956 r. ; 242. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych do Rządu ZSRR w sprawie członków personelu lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych rzekomo zatrzymywanych w Związku Radzieckim - Moskwa, dnia 16 lipca 1956 r. -- STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE : 243. Protest Rządu PRL przeciwko naruszaniu obszaru powietrznego Polski przez amerykańskie samoloty wojskowe (Komunikat agencji PAP) - Waszyngton, dnia 16 lipca 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 244. Komunikat o przekazaniu Rządowi Iranu praw i udziałów radzieckich w przedsiębiorstwie naftowym "Kewir-Hurian" - Moskwa, dnia 29 lipca 1956 r. -- KONFERENCJA PREZYDENTÓW REPUBLIK AMERYKAŃSKICH : 245. Oświadczenie prezydentów republik amerykańskich - Panama, dnia 22 lipca 1956 r. -- WIZYTA WICEPREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA FILIPINACH : 246. Wspólne oświadczenie Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona i Prezydenta Filipin Ramona Magsaysay w sprawie amerykańskich baz wojskowych na Filipinach - Manila, dnia 3 lipca 1956 r. -- SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 247. A. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do Prezydenta Republiki Wietnamskiej Ngo Dinh Diema - Hanoi, dnia 11 maja 1956 r. ; B. Nota Rządu Francji do obu Przewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Paryż, dnia 14 maja 1956 r. ; C. Nota Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Wietnamskiej, Vu Van Mau, do Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Selwyn Lloyda - Saigon, dnia 22 maja 1956 r. ; D. Pismo Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie do obu Przewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Wietnam, dnia 29 maja 1956 r. ; E. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do obu Przewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Hanoi, dnia 4 czerwca 1956 r. ; F. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do obu Przewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Hanoi, dnia 13 Lipca 1956 r. ; G. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do Ministra Spraw Zagranicznych Francji Christiana Pineau - Hanoi, dnia 13 lipca 1956 r. ; H. Nota Rządu ZSRR do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie wykonania Układów Genewskich dotyczących Indochin - Moskwa, dnia 21 lipca 1956 r. -- NACJONALIZACJA TOWARZYSTWA KANAŁU SUESKIEGO : 248. Ustawa Rządu Republiki Egipskiej o nacjonalizacji Towarzystwa Kanału Sueskiego - Kair, dnia 26 lipca 1956 r. ; 249. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji w sprawie nacjonalizacji Towarzystwa Kanału Sueskiego - Paryż, dnia 27 lipca 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: