Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.23, nr 12 = 268 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

XXII SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : Sprawa rozbrojenia : 191. Rezolucja nr 2286 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca układu o denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej zawartego w Meksyku dnia 14 lutego 1967 r. - Nowy Jork, dnia 5 grudnia 1967 r. ; 192. Rezolucja nr 2289 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca zawarcia konwencji w sprawie zakazu użycia broni jądrowej - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1967 r. ; 193. Rezolucja nr 2342 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia (dotyczy sprawozdania sekretarza generalnego ONZ o skutkach użycia broni jądrowej) - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1967 r. ; 194. Rezolucja nr 2343 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie pilnej konieczności zaprzestania doświadczeń jądrowych i termojądrowych - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1967 r. ; 195. Rezolucja nr 2346 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1967 r. ; Pokojowe użytkowanie przestrzeni kosmicznej : 196. Rezolucja nr 2260 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca sprawozdania Komitetu do spraw pokojowego użytkowania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 3 listopada 1967 r. ; 197. Rezolucja nr 2261 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwołania konferencji ONZ dotyczącej badania i pokojowego użytkowania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 3 listopada 1967 r. ; Sprawa przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym : 198. Rezolucja nr 2262 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Rodezji południowej - Nowy Jork, dnia 3 listopada 1967 r. ; 199. Rezolucja nr 2270 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości terytoriom znajdującym się pod zarządem Portugalii - Nowy Jork, dnia 17 listopada 1967 r. ; 200. Rezolucja nr 2288 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie działalności utrudniającej przyznanie niepodległości krajom i narodom kolonialnym, zniesienie kolonializmu, apartheidu i dyskryminacji rasowej – Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1967 r. ; 201. Rezolucja nr 2311 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania przez organizacje wyspecjalizowane oraz przez instytucje międzynarodowe stowarzyszone z ONZ deklaracji dotyczącej przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1967 r. ; 202. Rezolucja nr 2325 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania wolności i niepodległości Afryce Południowo-Zachodniej - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1967 r. ; 203. Rezolucja nr 2326 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania postanowień deklaracji dotyczącej przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1967 r. ; Sprawa dyskryminacji rasowej : 204. Rezolucja nr 2307 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie polityki apartheidu prowadzonej przez rząd Republiki Afryki Południowej - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1967 r. ; 205. Rezolucja nr 2332 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie pilnego wykonania postanowień zawartych w dokumentach międzynarodowych przeciwko dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1967 r. ; Sprawa nazizmu i nietolerancji rasowej : 206. Rezolucja nr 2331 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie podjęcia kroków przeciwko nazizmowi i nietolerancji rasowej - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1967 r. ; Sprawa karania zbrodniarzy wojennych i osób, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości : 207. Rezolucja nr 2338 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie karania zbrodniarzy wojennych i osób, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1967 r. ; Prawa człowieka : 208. Deklaracja nr 2263 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zniesienia dyskryminacji kobiet - Nowy Jork, dnia 7 listopada 1967 r. ; Sprawy gospodarcze : 209. Rezolucja nr 2274 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie dopływu środków finansowych do krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1967 r. ; 210. Rezolucja nr 2276 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie odpływu środków finansowych z krajów rozwijających się oraz podjęcia kroków umożliwiających ocenę przypływu kapitałów do tych krajów - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1967 r. ; 211. Rezolucja nr 2280 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie czynności operacyjnych na rzecz rozwoju - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1967 r. ; 212. Rezolucja nr 2296 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie drugiej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1967 r. ; 213. Rezolucja nr 2317 (XXII) uchwalona na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie roli Europejskiej Komisji Gospodarczej w rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarki - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1967 r. -- NARADA MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH EUROPEJSKICH PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH : 214. Komunikat o naradzie ministrów spraw zagranicznych europejskich państw socjalistycznych - Warszawa, dnia 23 grudnia 1967 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 215. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie aktywizacji sił militarystycznych i neohitlerowskich w NRF, złożone chargé d'affaires NRF w Moskwie - Moskwa, dnia 8 grudnia 1967 r. ; 216. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie aktywizacji sił militarystycznych i neohitlerowskich w NRF złożone ambasadorowi USA w Moskwie - Moskwa, dnia 8 grudnia 1967 r. ; 217. Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza, wygłoszone podczas uroczystości otwarcia Zakładów Mechanicznych w Tarnowie (fragment dotyczący odradzania się faszyzmu w NRF) - Tarnów, dnia 17 grudnia 1967 r. ; 218. Nota werbalna rządu NRF złożona rządowi ZSRR w związku z oświadczeniem rządu radzieckiego z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie aktywizacji sił militarystycznych i neohitlerowskich w NRF - Moskwa, dnia 22 grudnia 1967 r. ; 219. Nota rządu USA do rządu ZSRR w związku z oświadczeniem rządu radzieckiego z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie aktywizacji sił militarystycznych i neohitlerowskich w NRF - Moskwa, dnia 29 grudnia 1967 r. ; 220. Odpowiedź rządu W. Brytanii w związku z oświadczeniem rządu ZSRR z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie aktywizacji sił militarystycznych i neohitlerowskich w NRF - Moskwa, dnia 29 grudnia 1967 r. -- SPRAWA NIEPRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 221. Ustawa w sprawie nieprzedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości uchwalona przez parlament norweski i zatwierdzona przez króla Norwegii - Oslo, dnia 15 grudnia 1967 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 222. Komunikat o XXI sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Budapeszt, dnia 14 grudnia 1967 r. ; 223. Komunikat o XXXII posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Budapeszt, dnia 19 grudnia 1967 r. -- NATO : 224. Komunikat opublikowany po zakończeniu sesji Rady NATO (wraz z aneksem - plan Harmela) - Bruksela, dnia 14 grudnia 1967 r. ; 225. Oświadczenie Polskiej Agencji Prasowej w związku z wypowiedzią sekretarza generalnego NATO na temat polityki NATO w stosunku do państw socjalistycznych - Warszawa, dnia 16 grudnia 1967 r. -- WIZYTA DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NRD W ZSRR : 226. Komunikat o pobycie w Związku Radzieckim delegacji partyjno-rządowej NRD - Moskwa, dnia 12 grudnia 1967 r. -- WIZYTA DELEGACJI RZĄDOWEJ SYRYJSKIEJ REPUBLIKI ARABSKIEJ W ZSRR : 227. Komunikat radziecko-syryjski - Moskwa, dnia 2 grudnia 1967 r. -- SPRAWA CYPRU : 228. Trzeci apel sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, do rządów Grecji, Turcji i Cypru proponującego swe dobre usługi w sprawie załagodzenia konfliktu na Cyprze - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1967 r. ; 229. Odpowiedź stałego przedstawiciela Grecji w ONZ na apel sekretarza generalnego ONZ z dnia 3 grudnia 1967 r. w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1967 r. ; 230. Odpowiedź stałego przedstawiciela Turcji w ONZ na apel sekretarza generalnego ONZ z dnia 3 grudnia 1967 r. w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1967 r. ; 231. Odpowiedź stałego przedstawiciela Cypru w ONZ na apel sekretarza generalnego ONZ z dnia 3 grudnia 1967 r. w sprawie Cypru - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1967 r. ; 232. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie dalszego stacjonowania Nadzwyczajnych Sił Zbrojnych ONZ na Cyprze - Nowy Jork, dnia 23 grudnia 1967 r. -- SPRAWA KAMBODŻY : 233. Nota rządu USA do rządu kambodżańskiego w sprawie poszanowania integralności Kambodży - Waszyngton, dnia 4 grudnia 1967 r. ; 234. Oświadczenie agencji TASS w związku z amerykańskimi planami naruszania suwerenności Kambodży - Moskwa, dnia 11 grudnia 1967 r. ; 235. Oświadczenie rządu DRW w związku z amerykańskimi planami rozszerzenia wojny na terytorium Kambodży - Hanoi, dnia 12 grudnia 1967 r. ; 236. Oświadczenie rządu Kambodży w związku z planami USA naruszenia suwerenności Kambodży - Phnom Penh, dnia 26 grudnia 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:428

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 2, 2015

In our library since:

Sep 9, 2014

Number of object content hits:

49

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/601

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.23, nr 12 = 268 (1967) Jan 2, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information